Skolas dokumentācija

Skolas pamatdokumenti

Skolas nolikums
Attīstības plāns
Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.
Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.
Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Reglamenti

Skolas padomes reglaments
Līdzpārvaldes nolikums
Pedagoģiskās padomes reglaments
Metodiskās padomes reglaments
Atbalsta personāla komisijas darba reglaments
Vēstures muzeja reglaments

Uzvedības noteikumi

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Iekšējās kārtības noteikumi (skolēniem)
Iekšējās kārtības noteikumi (pirmskolā)
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un  citas personas
Darba kārtības noteikumi (darbiniekiem)
Ētikas kodekss (darbiniekiem)
Pagarinātās dienas grupas organizēšanas noteikumi
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Mācību grāmatu krātuves izsniegto grāmatu un darba burtnīcu lietošanas noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi par mācību procesu

Vērtēšanas kārtība (skolā)
Attālinātā mācību procesa plānošanas un īstenošanas kārtība
Vērtēšanas kārtība (pirmskolā)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības grupās nosaka izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādā un īsteno individuālo pirmsskolas izglītības programmas apguves plānu
Kārtība, kādā nosaka 1.-9. klašu skolēnu speciālās vajadzības, izstrādā un
īsteno individuālo izglītības programmas apguves plānu
Metodiskā darba kārtība (pedagogiem)
Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu skolā
Kārtība par informācijas sniegšanu vecākiem, pašvaldības vai valsts iestādēm, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
7.-9.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanu un vērtēšanas kārtība

Izglītojamo drošība

Izglītojamo drošības noteikumi
Pirmsskolas grupu izglītojamo drošības noteikumi
Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās
Kārtība situācijā, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Citi iekšējie dokumenti

Kārtība par personas datu apstrādi
Pretkorupcijas plāns
Sporta kompleksa “Mežciems” iekšējie kārtības noteikumi