Mērķi un pieeja

Moto – Skola tuvu tev, tu tuvs skolai!

Misija – Skola, kas mācās un māca. Ir saliedēta, demokrātiska, atvērta jaunām pieejām un inovācijām, analizē un pilnveido savu darbu, dalās ar savu pieredzi, lai nodrošinātu skolēniem iekļaujošu, lietpratībā balstītu mācību procesu un atbalstu individuālai izaugsmei.

Vīzija  par izglītojamo – motivēts iegūt jaunas zināšanas un prasmes, atbilstoši paša veidotai nākotnes vīzijai. Izprot sevi, veido pozitīvas attiecības ar citiem, jūtas piederīgs kopienai. Gatavs uzņemties iniciatīvu, lai radītu pozitīvas pārmaiņas skolā un apkārtējā sabiedrībā.

Vērtības –  sadarbība, atbildība, izaugsme.