Skolas dokumentācija

 

Iekšējie kārtības noteikumi NoP_PDF_downlaod
Kārtība par informācijas sniegšanu vecākiem, pašvaldības vai valsts iestādēm, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. NoP_PDF_downlaod
Pašnovērtējuma ziņojums NoP_PDF_downlaod
Pretkorupcijas plāns NoP_PDF_downlaod
Attīstības plāns NoP_PDF_downlaod
Skolas nolikums NoP_PDF_downlaod
Pagarinātās grupas noteikumi NoP_PDF_downlaod