Izziņas

Pamatojoties uz 24.11.2009. MK not. Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  VII  sadaļas “Sporta sacensību un nodarbību organizēšana” punktu nr.25 :

Vadītājs nodrošina, lai izglītības iestādēs  īstenotajās profesionālās ievirzes izglītības programmās un organizētajās sporta nodarbībās ( izņemot sporta stundas) piedalītos tikai tie izglītojamie, kuriem ir ģimenes ārsta vai sporta ārsta mācību gada sākumā izsniegta izziņa par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Vecāki iesniedz šo izziņu klases audzinātājam līdz 15.septembrim.